Odnos programa u 12 koraka i gurpne psihoterapije

Na ovom forumu možete da postavljate i čitate stručne tekstove u vezi različitih bolesti zavisnosti, tretmana i drugih srodnih tema. Molimo vas da naznačite izvor iz koga je tekst preuzet.

Moderator: admin

Post Reply
User avatar
natasa
Posts: 315
Joined: 27 Mar 2008, 02:35
Location: munze konza

Odnos programa u 12 koraka i gurpne psihoterapije

Post by natasa » 11 Aug 2009, 16:49

Spremajući neki ispit naišla sam na ovaj zanimljivi deo koji govori o odnosu, sličnostima i razlikama između programa u 12 koraka i grupne psihoterapije. Mislim da je zanimljiv, pozitivno orijentisan i dobronameran a i razjašnjava neka osnovna pitanja koja su meni odavno zanimljiva tema za razmišljanje. Zapamtite, ovo nije nikakvo zvanično mišljenje već lični pogled i stav jednog psihoterapeuta.
Uživajte.

KOMBINOVANJE GRUPNE TERAPIJE I GRUPA 12 KORAKA


Iz knjige Irvina Jaloma Teorija i Praksa Grupne Psihoterapije, New Yourk, Basic Books, 2005

U poslednje vreme grupni terapeuti sve češće se sreću sa tretman klijenata pored članstva u psihoterapijskoj grupi istovremeno pohađaju grupe koje rade po programu 12 Koraka. Istorijski gledano, postoji određena antipatija između zastupnika ova dva modaliteta, koja se iskazuje kroz suptilnu ali ne retko i otvorenu međusobnu devalvaciju.
Sve više se ističe stanovište da bolesti zavisnosti pripadaju polju mentalnog zdravlja. Veliki troškovi i psihološki domet bolesti zavisnosti,kao i njihova visoka stopa povezanosti sa ostalim psiholoških problema, te socijalni i relacioni kontekst zavisnosti, čini grupnu terapiju veoma značajnom u ovom domenu.
Osobe koje zloupotrebljavaju supstance u svakoj fazi svoje bolesti doživljavaju značajne poremećaje u interpersonalnim odnosima.
Prvo, imaju predispozicione interpersonalne teškoće koje rezultiraju emocionalnim bolom a koji pokušavaju da ublaže zloupotrebom supstanci.
Drugo, imaju probleme u odnosima koji su rezultat same zloupotrebe supstanci.
Treće, imaju interpersonalne teškoće koje im komplikuju održavanje treznosti.

Postoje značajni dokazi da grupna terapija može imati važnu ulogu u oporavku od alkoholizma jer klijentima omogućava razvijanje veština koje doprinose postizanju stanja treznosti i jačanju otpornosti na recidiv.
Takođe postoje i dokazi da su grupe 12 Koraka efikasne i veoma cenjene od strane klijenata (Anonimni Alkoholičari je najrasprostranjenije od svih udruženja koja rade po programu 12 Koraka, ali osim njih postoji preko 100 varijacija takvih grupa, za zavisnike od kokaina i drugih vrsta droga, kockanja, seksa, hrane itd.) Neizbežno se događa da neki od miliona članova AA, koji posećuju neke od hiljada nedeljnih AA sastanaka u Americi, budu istovremeno i članovi nekih psihoterapijskih grupa. Šta više, najnovija istraživanja pokazuju da grupe 12 Koraka i mejnstrim terapije mogu veoma efektivno da se integrišu.
AA i grupna terapija mogu da se međusobno dopunjuju ukoliko se uklone neke od prepreka. Prvo, vođe psihoterapijske grupe moraju biti dobro upoznati sa mehanizmima rada grupa po programu u 12 Koraka i moraju naučiti da cene kako mudrost ovog programa tako i ogromnu podršku koju oni nude svima koji se bore sa svojom zavisnošću. Drugo, postoji nekoliko uobičajenih zabluda koje se moraju rasvetliti - zabluda koje šire kako psihoterapeuti tako i AA članovi. Te zablude podrazumevaju sledeće stavove:
1. Grupe 12 Koraka su suprotstavljene psihoterapiji ili medicinskim tretmanima
2. Grupe 12 Koraka podstiču odbacivanje lične odgovornosti
3. Grupe 12 Koraka obeshrabruju izražavanje jakih osećanja
4. Mejnstrim grupna psihoterapija zanemaruje duhovnost
5. Mejnstrim grupna psihoterapija je i bez podrške programa 12 Koraka dovoljno efektivna
6. Mejnstrim grupna psihoterapija veze između AA članova kao i vezu sponzor-sponzi vidi kao regresiju
Treba imati u vidu da je teško davati mišljenje o AA sastancima jer oni nisu uvek isti - ima dosta razlika od grupe do grupe. Ipak, generalno gledano, postoje dve glavne razlike između pristupa koji imaju AA grupe i pristupa koji ima grupna psihoterapija.
AA se najviše oslanja na vezu članova grupe sa višom silom, na potčinjenost višoj sili i razumevanje sebe kroz odnos sa njom.
Grupna terapija ohrabruje interakciju između članova grupe, posebno rad na procesu sada i ovde- to je sama srž grupe. AA suprotno tome, zabranjuje unakrsni govor tj direktnu interakciju između članova za vreme sastanaka. Ta direktna interakcija može biti bilo kakvo direktno pitanje, sugestija, savet, fidbek ili kritika (I ovo je generalizacija i svako ko bi pravio istraživanja pronašao bi među AA grupama i one na kojima se dešava interakcija). Iako se može pomisliti da zabrana interakcije vodi bezličnom sastanku, AA članovi ističu da ih svest o tome da na sastanku neće biti procenjivanja i kritikovanja oslobađa i ohrabruje da se otvore i na najdubljim nivoima. S obzirom da na AA grupama nema vođe grupe koji bi vodio i modulirao „sada i ovde“ interakciju, deluje mi da je odluka o izbegavanju interpersonalne interakcije veoma mudra i korisna.
Vođe psihoterapijske grupe koji AA članovima predstavljaju sistem rada u psihoterapiji treba da imaju svest o tome da će za njih koncept fidbeka i interakcije na grupi biti stran, i da će im trebati dodatno vreme da se na to naviknu. Mislim da bi takvim članovima vođa psihoterapijske grupe trebalo da posveti predpripremno vreme, pre nego što njihova psihoterapija počne, i detaljno im objasni razlike u odnosu na model AA grupe, a posebno značaj „sada i ovde“ koncepta.
Preporučujem i da vođa psihoterapijske grupe poseti nekoliko AA sastanaka i proba da se iskreno poveže sa programom u 12 Koraka. Poželjno je pred klijentom pokazati poštovanje prema ovom programu, kao i svest o značaju koji ovaj program ima u kontekstu grupne terapije i njegovoj mogućnosti da ukoliko se ispravno primenjuje u velikoj meri poboljša terapijski efekat.

Sledi lista 12 Koraka i mojih sugestija o njihovoj sličnosti sa elementima grupne psihoterapije. Ovo nije moj pokušaj da reinterpretiram koncept 12 Koraka već da dam svoj slobodan prevod ideja u tom programu koje imaju sličnosti sa interpersonalnim grupnim konceptom. Sa ovakvim teorijskim okvirom vođe psihoterapijskih grupa mogu da koriste jednostavan jezik koji bi pokrivao oba pristupa i osnažio ideju da su oporavak od zavisnosti kroz program u 12 Koraka i psihoterapija kompatibilni procesi koji se međusobno mogu dopunjavati.

Konvergencija između pristupa Programa 12 Koraka i Interpersonalne grupne terapije

Dvanaest Koraka:
1. Priznali smo da smo nemoćni pred alkoholom i da nismo mogli da upravljamo svojim životima
Ekvivalent u Interpersonalnoj Grupnoj Psihoterapiji:
1. oslobađanje od grandioznosti i nepriznavanja zavisnosti
Početak procesa razvijanja poverenja u grupu i njenu moć

Dvanaest Koraka:
2. Poverovali smo da Sila jača od nas samih može da nam vrati zdrav razum
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
2. Samo-reparacija kroz povezivanje sa drugim ljudima
Preoblikovanje „Više Sile“ u izvor utehe, olakšanja, brige o sebi i nade koji mogu zameniti oslanjanje na supstance

Dvanaest Koraka:
3. Doneli smo odluku da svoju volju i svoje živote prepustimo na brigu Bogu, kako ga mi razumemo.
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
3. Povećanje poverenja u terapijski proces i dobru volju ostalih članova grupe


Dvanaest Koraka:
4. Bez straha smo se istražili i napravili svoj moralni inventar
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
4. Samootkrivanje. Unutrašnje ispitivanje. Učenje o sebi, koliko god je to moguće.

Dvanaest Koraka:
5. Priznali smo Bogu, sebi i drugom ljudskom biću pravu prirodu svojih grešaka.
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
5. Razotkrivanje sebe drugima. Deljenje svog unutrašnjeg sveta sa drugima - iskustvo koje osobu ispunjava kako stidom i krivicom tako i snovima i nadama.


Dvanaest Koraka:
6. Postali smo u potpunosti spremni da dopustimo Bogu da ukloni mane našeg karaktera.
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
6. Istraživanje i osvetljivanje, kroz „sada i ovde“ proces, svih autodestruktivnih interpersonalnih akcija koje dovode do recidiva. Cilj grupe je da pomogne svojim članovima da u sebi pronađu izvore koji će ih pripremiti za akciju.

Dvanaest Koraka:
7. Ponizno smo ga zamolili da ukloni naše mane
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
7. Priznavanje interpersonalnih osećanja i ponašanja koja onemogućavaju uspostavljanje zadovoljavajućih veza. Njihova korekcija kroz eksperimentisanje sa novim vrstama ponašanja. Zahtevanje i prihvatanje fidbeka da bi se proširio interpersonalni inventar. I mada grupa nudi mogućnost da se radi na problemima, na pojedincu je odgovornost da taj posao i obavi.

Dvanaest Koraka:
8. Napravili smo listu svih osoba koje smo povredili i postali voljni da im se izvinimo
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
8. Identifikovanje interpersonalnih povreda za koje je pojedinac odgovoran. Razvijanje empatije za osećanja drugih. Pokušaj da se shvati uticaj sopstvenih akcija na druge. Pokušaj da se razvije voljnost da se greške poprave.


Dvanaest Koraka:
9. Direktno smo se izvinili svim ljudima koje smo povredili, gde god je to bilo moguće, osim ukoliko bi to povredilo njih ili neke druge ljude.
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
9. Korišćenje grupe za „probni rad“ na prepoznavanju i reparaciji. Počinje se sa devetim korakom i izvinjenjem članovima na grupi koje smo na bilo koji način uvredili ili ometali


Dvanaest Koraka:
10. Nastavili smo da pravimo svoj moralni inventar i kd god smo pogrešili odmah bi to spremno priznavali
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
10. Internalizovanjeprocesa samo-refleksije, pretpostavljanje odgovornosti, i samootkrivanje. Usvajanje ovih činioca kao načina funkcionisanja na grupi i u svakodnevnom životu


Dvanaest Koraka:
11. Kroz molitvu i meditaciju tražili smo sve bolji svesni kontakt s Bogom, onako kako ga mi razumemo, moleći ga samo za spoznavanbje njegove volje za nas i snagu da tu volju prihvatimo
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
11. Ovde nema direktnog psihoterapijskog fokusa ali terapijska grupa može podsticati opuštajuće meditacije i duhovno istraživanje


Dvanaest Koraka:
12. Imajući duhovno buđenje kao rezultat preduzimanja ovih koraka, pokušali smo da prenesemo ovu poruku ostalim zavisnicima, i da duhovne principe primenjujemo u svim oblastima svog života.
Interpersonalna Grupna Psihoterapija:
12. Pojavljivanje aktivne zainteresovanosti i brige za druge ljude, počevši sa članovima terapijske grupe. Prihvatanje altruističkog načina života i pogleda na svet koji povećava ljubav i samopoštovanje.
Kad učenik bude spreman guru će biti tu.

ivica
Posts: 27
Joined: 31 Jul 2008, 22:27

Re: Odnos programa u 12 koraka i gurpne psihoterapije

Post by ivica » 12 Sep 2009, 12:53

Jedno VELIKO BRAVO ! :clap:

Imtiaz
Posts: 1
Joined: 21 Nov 2014, 11:51

Re: Odnos programa u 12 koraka i gurpne psihoterapije

Post by Imtiaz » 21 Nov 2014, 12:57

Postoje značajni dokazi da grupna terapija može imati važnu ulogu u oporavku od alkoholizma jer klijentima omogućava razvijanje veština koje doprinose postizanju stanja treznosti i jačanju otpornosti na recidiv.
Takođe postoje i dokazi da su grupe 12 Koraka efikasne i veoma cenjene od strane klijenata (Anonimni Alkoholičari je najrasprostranjenije od svih udruženja koja rade po programu 12 Koraka, ali osim njih postoji preko 100 varijacija takvih grupa, za zavisnike od kokaina i drugih vrsta droga, kockanja, seksa, hrane itd.) Neizbežno se događa da neki od miliona članova AA, koji posećuju neke od hiljada nedeljnih AA sastanaka u Americi, budu istovremeno i članovi nekih psihoterapijskih grupa. Šta više, najnovija istraživanja pokazuju da grupe 12 Koraka i mejnstrim terapije mogu veoma efektivno da se integrišu.
AA i grupna terapija mogu da se međusobno dopunjuju ukoliko se uklone neke od prepreka. Prvo, vođe psihoterapijske grupe moraju biti dobro upoznati sa mehanizmima rada grupa po programu u 12 Koraka i moraju naučiti da cene kako mudrost ovog programa tako i ogromnu podršku koju oni nude svima koji se bore sa svojom zavisnošću. Drugo, postoji nekoliko uobičajenih zabluda koje se moraju rasvetliti - zabluda koje šire kako psihoterapeuti tako i AA članovi. Te zablude podrazumevaju sledeće stavove:
1. Grupe 12 Koraka su suprotstavljene psihoterapiji ili medicinskim tretmanima
2. Grupe 12 Koraka podstiču odbacivanje lične odgovornosti
3. Grupe 12 Koraka obeshrabruju izražavanje jakih osećanja (icon_evil) (icon_e_ugeek) (icon_razz)
atif


Post Reply